Book Launch

page

༄༅། །འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་ས་གསུམ་ན་སྙན་པའི་བ་དན་གཡོ་བ་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྐྱབས་མགོན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕེབས་ཏེ་མི་ལོ་བཞི་བརྒྱ་འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་བརྩི་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ རྡོར་གདན་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཞིབ་འཚོལ་དང་པར་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཀི་དེབ་མཚན་བྱང་ (ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ང་རོ) དེ་ ད་རེས་གསར་བཏོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། To commemorate the 400 year anniversary of Zhabdrung Ngawang Namgyel’s arrival into Bhutan, the research division of the University has published a book entitled ” The Roar of the Victorious One from all Direction ” May there be Virtuous