Publications

page

Our Publications

1

 Introduction to Buddha Dharma and Pelden Drukpa by Khenpo Nima Shar   Click to    View  

2

  Dra Kalapa of Zhabdung by   Acharya Karchung       Click to    View  

3

  སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་དུ་བགྲོ་གླེང་གི་བྱུང་རབས་གླེང་བ། by  Khenpo Nima Shar  Click to    View  

4

  སྔགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཥ་ལ་ཁ་ཞེས་ཀློག་དགོས་སམ་མི་དགོས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན།  by   Acharya Karchung Click to   View  

5

  Bhutanese Encourage Honest  by  Khenpo Nima  Shar  Click to     View  

6

  ཚད་མ་རིག་པའི་བྱུང་རབས། by  Khenpo Nima Shar   Click to    View  

7

  Narthang Ngaglok by   Acharya Karchung  Click to    View  

8

  Guidelines for Deceased by   Khenpo Nima  Shar   Click to    View  

9

  Jetshen Dolma  by   Khenpo Nima  Shar   Click to     View  

10

  Biography of Gyelsay Tenzin Rabgay by  དཔལ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན།    Click to   View  

11

  དཔྱད་རྩོམ་ཉི་མའི་རང་མདངས།  by   Khenpo Nima  Shar  Click to   View  

12

  ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྔགས་ཀློག་ཐབས་བཞུགས་སོ། by   Acharya Karchung       Click to   View  

13

འབྲུག་ལུགས་དར་ཤིང་རལ་གྲི་སོགས་ཀྱི་བཤད་པ། by Acharya Karchung Click to  View  

14

ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་དགོས་པ།  by   Khenpo Nima  Shar   Click to     View  

15

ཞིབ་འཚོལ་ལམ་ལུགས། by   Khenpo Nima    Shar  Click to     View  
     16

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྐྱབས་འགྲོ། པད་དཀར་མཆོད་པ། by   Khenpo Nima  Shar    Click to     View

 
     17

པདྨ་དཀར་པོའི་ཟིལ་མངར།  by   Khenpo Nima  Shar    Click to     View

 
     18

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་འཆམ་གྱི་བཤད་པ། by   Khenpo Nima  Shar    Click to     View

 
     19

དུས་ཚིགས་ལས་འཕྲོས་པའི་དོགས་གསལ།  by   Khenpo Nima  Shar   Click to     View

 
     20

དུས་ཚིགས་ལ་དཔྱད་པའི་གཏམ།  by   Khenpo Nima  Shar    Click to     View

 
     21

དུས་ཚིགས་ངོས་འཛིན་གྱི་སྐོར།  by   Khenpo Nima  Shar   Click to     View

 
     22

དུས་ཚིགས་ཀྱི་རང་ལན།    by   Khenpo Nima  Shar    Click to     View

 
    23

སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ། by   Khenpo Nima  Shar    Click to     View

 
    24

རྒྱུད་གཞུང་རྣམས་ཀྱི་འཆད་ཐབས་པད་དཀར་ཆུན་པོ། by   Lopen Kinzang Thinley    Click to    View

 
    25

ལྷོ་འབྲུག་བསྟན་པའི་ཕྱག་སྲོལ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མའི་བཤད་པ་མཐོང་བས་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། Intensive Elucidation on Buddhist

Ritual Cake  by   Khenpo Nima  Shar    Click to     View

 
    26

འབྲུག་ལུགས་དབང་དཔེ།   Click to View

 
    27

སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་ཟུར་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཐོར།   Click to View

 
    28

The Roar of the Victorious One from all Direction  Click to View

 

    29

༄། དཀྱིལ་ཆོག་ལ་སོགས་པའི་སྔགས་ཀྱི་འབྲུ་དོན།    Click to View  
    30

ཕྱེངམ་ལ་སོགས་པའི་སྐོར། by Khenpo Nima Shar  Click to View

 
    31

Delights of Buddha, སྟོན་པའི་འཛུམ་ཟེར། by Khenpo Nima Shar  Click to View

 
    32 སྐྱབས་རྗེའི་དགོངས་རྫོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་ཟིན་ཐོ།   Click to View  

 

Copyright © 2020